uzman cavuşların hakları

3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNU TASLAK


1.EĞİTİM SİSTEMİ :

I. SORUN : 3269 sayılı Uzman Erbaş kanunu Uzman Erbaş adaylarında en az ilköğretim mezunlarını kabul etmekte bu durum karşısında kalite ve verim düşmektedir.

ÇÖZÜM : Çağımız gereği teknolojinin ön planda tutulduğu ve bu teknolojiyi kullanabilecek eğitimli kişilere ihtiyaç olduğundan eğitim önem arz etmektedir. Eğitim ve öğretim sisteminde ve sürelerinde değişiklikler yapılmakta ve birey daha aktif rol almakla birlikte kalite ve verimin arttırılması açısından Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev ve sorumlulukları değerlendirildiğinde hizmette kalite yükseltilmiş olacaktır. Bu nedenle Uzman Erbaş adaylarında en az lise ve dengi okulları mezunu şartı getirilmelidir.


II. SORUN : Uzman Erbaş aday adaylarının seçiminde yapılan seçme sınavlarının Kuvvet Komutanları tarafından yapıldığı.

ÇÖZÜM : Uzman Erbaş aday adaylarının seçiminde yapılan genel kültür sınavının ÖSS tarafından, başarılı olan adayların fiziki yetenek testlerinin de Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yapılmasını daha kaliteli personel seçimine etkili olacağı değerlendirilmektedir.

III. SORUN : Uzman Erbaşların mesleğe başlarken hiçbir eğitim ve kursa tabi tutulmadan kıtalara atanması branşlarında ihtisaslaşma sürecinde yetersiz kaldığı görülmektedir. Eğitim, kondisyon vb. gibi.

ÇÖZÜM : En potansiyel gücün insan olduğunu düşünürsek bu güç en az altı ay ile bir yılı gerektiren Uzman Erbaş sınıf okulu açılarak bu süreçten geçirilerek branş ve ihtisaslaşmanın küçük birliklerin harekat ve manevra gücünü daha etkili sevk ve idare etmesini sağlayacaktır.

IV.SORUN : Uzman Erbaş branş ve ihtisasları ile ilgili meslek içi kurslara gönderilmemesi.

ÇÖZÜM : Savunma sanayinde her zaman yenilikler yapılmakta, branşı ve ihtisası konusunda Uzman olan Uzman Erbaşın bu tür yenilikleri takip edebilmesi ve kendisini alanında geliştire bilmesi için Kuvvet Komutanlıkları ve Birlik Komutanlıklarınca kurs ve seminerlere gönderilmesinin ve vazifenin daha hızlı ve kaliteli yürütülmesini sağlayacaktır.

2. DERECE VE KADEME İLERLEMESİ :

I.SORUN : 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 16’ncı maddesi Uzman Erbaşların derece ilerlemesi yapmalarına olanak vermemektedir. Bu nedenle Uzman Erbaşların emeklilikleri ve emekli olduklarında alacakları ücretleri de Uzman Erbaşları düşündürmekte moral ve motivasyonlarını olumsuz etkilemekte ve gelecek endişesi yaşamalarına sebebiyet vermektedir.

ÇÖZÜM : 3466 sayılı Uzman Jandarma Çavuş Kanunun 33’ncü maddesinin Ek-9
sayılı cetvele göre derece ve kademe ilerlemesinin sağlanılması Uzman Erbaşların moral ve motivasyonlarını ve geleceğe dönük düşüncelerini olumlu yönde etkileyecektir.

II.SORUN : Uzman Erbaşların Yüksek okul ve Üniversite mezunu olmalarına rağmen derece ve kademelerine yansımamaktadır. Bu durum emekli olmaları durumunda maddi kayıplara sebebiyet vermekte ve okumaya olan iğliyi azaltmaktadır.

II.ÇÖZÜM : Yüksek okul ve Üniversite mezunu olanlara Astsubaylarda olduğu gibi Uzman Erbaşların da derece ve kademelerinde yükselebilmeleri gerek şimdi gerekse Emeklilik durumlarında maddi fark getireceğinden okumaya olan ilgiyi de artıracaktır.

3.SAĞLIK İŞLEMLERİ :

I.SORUN : 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 10’ncu maddesinde yapılan değişiklikle Uzman Erbaşların 1 yıl içinde 3 aydan (90 günden ) fazla hava değişimi ve istirahat alanların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesileceğini belirtmekte, bu maddede belirtilen ifadeden dolayı Uzman Erbaşların sosyal yaşamlarına güven duymamalarına ayrıca 3 ay sonra iyileşeceği belirtilmiş olsa da kalıcı bir rahatsızlığı olmayan Uzman Erbaşlarında ilişiğinin kesildiği, Kanunun 10’ ncu maddesinin uzman erbaşları moral ve motivasyonları ile birlikte psikolojik rahatsızlıklarına yol açmaktadır.

ÇÖZÜM : Uzman Erbaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonel orduya dönüşümünün bir parçasını oluşturmaktadır. Asker kişi sayılmaları gereği Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Çavuşların sağlık işlemleri standartlarına sahip olmalarının ve kanunun 10’ ncu maddesinde belirtilen 3 aylık (90 günlük ) sürenin 10’ ncu maddeden çıkartılarak Uzman Erbaşlardan Komando olamaz sınıfı görevini yapar raporu alanlarında sınıf ve kadro değişikliği yapılarak bu ulvi görevlerinde kalmalarının sağlanması bir sosyal devlet olmanın gereğidir.

II.SORUN : Türk Silahlı Kuvvetleri fiziki yetenek yönergesinde Uzman Erbaşların fiziki yeteneklerini Er ve Erbaşlarla bir tutmaktadır. Bu durum karşısında yaşı ilerleyen Uzman Erbaşlar belirtilen standart koşulları yerine getirmekte güçlük çekmektedirler.

ÇÖZÜM : Türk Silahlı Kuvvetleri fiziki yetenek yönergesinde belirtilen Uzman Erbaşların sosyal yaşam standartları ile yaşın getirdiği anatomi yıpranmalar değerlendirilerek Er ve Erbaş kategorisinden çıkartılıp Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Çavuşlar için getirilen standartlarla birleştirilmesinin daha uygun olacağı muhakkaktır.

4.RÜTBE VE KIDEM :

I.SORUN : 3269 sayılı Uzman Erbaş yönetmeliğinin 21’nci maddesi Madde 21- Uzman erbaşların kıyafetlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Buna göre; a. Rütbe işareti olarak, uzman onbaşı ve uzman çavuş rütbe işaretini ve bulundukları rütbede her üç hizmet yılını müteakip de bir kıdem işaretini takarlar. Kıdem işareti, sözleşme onaylamaya yetkili makamın onayına müteakip takılır. Demekte ve Uzman Erbaşların her üç yılda bir kıdem alacaklarını belirtmekte, ancak kanunun kendisinde Uzman Erbaşların rütbeler kısmında her üç yılda bir alınan kıdem işaretinin rütbeden sayılmadığı Astsubayların rütbelerinde ise kıdemin rütbeden sayıldığı görülmektedir.

ÇÖZÜM : 3269 Sayılı Uzman Erbaş kanunun rütbe ile ilgili maddesine yönetmeliğin 21’nci maddesinde belirtilen her 3 yılda bir alınmış olunan kıdem işaretlerinin rütbeden sayılarak 3466 sayılı Uzman Jandarma Çavuş kanunun 10’ncu maddesindeki esasların getirilmesi.

II.SORUN : 3269 sayılı Uzman Erbaş kanunun 6’ncı maddesi, hizmet şartları ve yedeklik dönemi Madde 6 - (Değişik madde : 10/02/2004-5085 S.K./4.mad) Uzman erbaşlar, onbaşı ve çavuş rütbesini taşıyan asker kişi sayılırlar. Muvazzaflık hizmetinde ve yedeklik döneminde iken hizmete çağrıldıklarında er ve emsal rütbedeki erbaşların üstü olup; disiplin ve cezai müeyyideler ile yargılama usulü bakımından er ve erbaşların tabi olduğu hükümlere tabi olurlar. Askeri öğrenciler ile astlık üstlük münasebetleri yoktur. Uzman Erbaşlar hakkında rütbenin geri alınması fer'i cezası uygulanmaz, denilmiş ve yönetmeliğin maddesinde de paralel olarak Hizmet şartları ve astlık, üstlük münasebetleri Madde 14-Uzman Erbaşlar, Onbaşı ve Çavuş rütbesini taşıyan asker kişi sayılırlar. Muvazzaflık hizmetinde ve yedeklik döneminde iken hizmete çağrıldıklarında er ve emsali rütbedeki erbaşların üstü olup; cezai müeyyideler ile yargılama usulü bakımından er ve erbaşların tabi olduğu hükümlere tabi olurlar. Disiplin suçları açısından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 171 inci maddesi esas alınır. Uzman Erbaşların, aynı rütbedeki diğer bir Uzman Erbaşla astlık üstlük ilişkisi yoktur. Askeri öğrenciler ile astlık üstlük münasebetleri yoktur. Uzman Erbaşlar hakkında rütbenin geri alınması fer'i cezası uygulanmaz, denilerek Uzman Erbaşlarla aynı rütbeyi taşıyanlar arasında Uzman Erbaşlığa nasıp tarihinin 1 yıl dahi olsa aralarında astlık ve üstlük ilişkisinin olamayacağı belirtmiş olup 211 sayılı İç Hizmet Kanunun 10’ ncu maddesi ve Asker-i hiyerarşiye de aykırı bir durum oluşturduğu,

ÇÖZÜM : 3269 sayılı Uzman Erbaş kanunun 3’ncü maddesine her 3 yılda bir alınmış olunan kıdem işaretlerinin rütbeden sayılarak kanunun 6’ncı maddesine;

a. Aynı rütbeyi taşıyan ve Uzman Erbaşlığa aynı nasıplı olan Uzman Erbaşların sicil ve niteliklerine bakılarak ileride olan üst sayılır.
b. Aynı rütbeyi taşıyanlar arasında Uzman Erbaşlığa nasıp tarihlerinin dikkate alınarak Uzman Erbaşlığa önce nasıp tarihlilerinin üst sayılması Askeri hiyerarşi ile disiplin ve oto kontrol sisteminin yürütülmesinde daha etkili olacaktır.
c. Her yıl Aralık ayında Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca Uzman Erbaşlar arasında Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Çavuşlar da olduğu gibi kıdem sıralamasının yayınlanması.

III.SORUN : 3269 Sayılı kanuna tabi uzman erbaşlarla ( uzman çavuş ve uzman onbaşı ) 3466 sayılı kanuna tabi uzman jandarma çavuşlar hakkında aslık, üslük ilişkisi, rütbe, astsubaylık sınıfına geçme, lojman, servis, cezai müeyyideler gibi aynı statüye sahipken, 2003 yılında çıkarılan kanunla uzman jandarma çavuşların rütbeleri değiştirilmiş ve uzman erbaşların üstü olarak kabul edilmiştir, Bu durum aynı rütbeyi taşıyan ve göreve uzman çavuş olarak başlayan uzman erbaşların moral ve motivasyonlarını bozmakta, kendilerini TSK dan dışlanmış olarak görmekteler, ayrıca eşitlik ilkesine ve anayasaya uymamaktadır.

ÇÖZÜM : 2003 yılında çıkarılan, uzman jandarma çavuşlar, uzman erbaşların üstüdür şeklinde çıkan kanunun iptal edilerek, sözleşmeli subay ve astsubaylarda olduğu gibi nasıplarına göre astlık üslük münasebetlerinin düzenlenmesi, eşitlik ilkesinin anayasanın bir gereği olduğu gibi, uzman erbaşların moral ve motivasyonlarının düzelmesine, verimliliğin ve uzman erbaşlığa talebin artmasına sebep olacaktır.

5.CEZA-İ MÜEYYİDELER:

SORUN : Uzman Erbaş yönetmeliğinin 13/e maddesine göre Disiplin mahkemeleri veya en az iki disiplin amirinden disiplin cezası aldığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde toplam otuz günden daha fazla hürriyeti bağlayıcı disiplin cezası alanların, ilişiğinin kesileceği belirtilmekte ve yönetmeliğin bu maddesi Uzman Erbaşları olumsuz etkilemekle birlikte keyfiyete de yol açmaktadır.

ÇÖZÜM : Yönetmeliğin 13/e maddesinde belirtilen metin iptal edilerek 3466 sayılı Uzman Jandarma Çavuşların cezalandırılma ve ilişik kesme hükümlerine yer verilmeli.

6.KIYAFET VE ZATİ TABANCA

SORUN : Madde 13 - Uzman erbaşların kıyafetleri, Kıyafet kararnamesinde gösterilir. (Ek fıkra: 10/02/2004-5085 S.K./8.mad) Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini
müteakip bedeli karşılığında zatî tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler. İfadesinden dolayı yanlış yorumlanmakta ve bazı birliklerde uzman erbaşların bedeli karşılığında almış oldukları tabancalarını, resmi kıyafetle taşımalarına izin verilmemektedir.

ÇÖZÜM : Uzman erbaşların asker olmalarından ve terörle mücadele ettiklerinden dolayı bir hedef unsuru oluşturdukları, kendilerini korumak için beli karşılığında aldıkları silahları resmi elbise ile taşımaları kendilerine karşı bir güven oluştururken, dış etkenlere karşıda caydırıcı bir güç oluşturacaktır.

I.SORUN : TSK DA Subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara görev silahı olarak tabanca verilirken, uzman erbaşlar bu uygulamanın dışında tutulmakta ve kadrolarında görev silahı olarak piyade tüfekleri olduğundan dolayı tabanca verilmemektedir. Bu uygulama uzman erbaşlar arasında

I.ÇÖZÜM : Uzman erbaşlar her ne kadar sözleşmeli olsalar da askerlik mesleği artık bir yaşam biçimleri olmuştur. Bundan dolayı Subay, Astsubay ve uzman jandarma çavuşlara görev silahı olarak verilen tabancanın uzman erbaşlara da verilmesi kendi emniyetlerini sağlayacağı gibi ayrımcılık hislerini de ortadan kaldırmış olup görevlerinde verim olarak yansıyacaktır.

II.SORUN : Silah firmaları tarafından ihale yolu ile Subay, Astsubay ve Uzman jandarma çavuşların çok uygun fiyatlarla tabanca almalarına imkan verilirken Uzman erbaşların bu ihaleden faydalanmalarına izin verilmemiş ve uzman erbaşlar ihale fiyatlarının 3 veya 5 katı fazla para ödeyerek silah almak zorunda kalmışlardır. Buda maddi ve manevi kayıplar yaratmaktadır.

IIÇÖZÜM : Tabanca, Uzman erbaşlar içinde görevlerinden dolayı gerek kendilerinin gerekse ailelerinin emniyetlerini sağlamak için çok önem arz etmektedir. Görev silahı olarak tabanca verilmediğinden dolayı bu tür ihalelerden faydalanması maddi kayıpları önlediği gibi, dışlanmış ve ayrımcılık hissini ortadan kaldırmış olacaktır.

7.İZİN

SORUN : Madde 11 Her uzman erbaşın yılda yol hariç bir ay (30 gün) izin hakkı vardır. İzinler TSK İç Hizmet yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir. Uzman erbaşlara yıllık izinleri dışında ayrıca 1111 sayılı kanunun 78 nci maddesinde belirtilen esaslara göre izin verilir. Verilen bu izinler yıllık izinlerden sayılmaz. Mazeret iznine yer verilmemiş olup mazeret izni verilmemektedir. Mazeretleri durumunda yıllık izinlerini kullanarak mağdur olmaktadırlar.

ÇÖZÜM : TSK Personel kanununun 125, 126, 127. 128 md. Uzman erbaşlara da uygulanması sorunları çözeceği ve mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacaktır.

8.EMEKLİLİK

SORUN : Kanun gereği 45 yaşına kadar sözleşme yapılan, uzman erbaşlar emekli olabilmek için ise 60 yaşına kadar beklemek zorundalar. Seneye 20'nci yılını bitirecek olan personel, memur kanununa göre, emeklilik hakkı kazanmasına rağmen yine emekli maaşı almak için 60 yaşına kadar beklemesi gerekmektedir. 45 yaşına gelen ama 20 yılını doldurmayan uzman erbaşlarında ilişiği kesilerek, emeklik olmalarına mani olmaktadır. Bundan dolayı uzman erbaşlar gelecek endişesi ile umutsuzluğa kapılmakta ve aileleri ile birlikte mağdur olmaktadırlar.

ÇÖZÜM : TSK da Astsubay ve Uzman jandarma çavuşlara uygulanan emeklilik sisteminin Uzman erbaşlara da uygulanması uzman erbaşların yarınlara güvenle bakmasına gelecek endişelerinin bir nevi ortadan kalkmasına ve emeklerinin karşılığını almalarını sağlayacaktır.

9.TAYİN ATAMA :

SORUN : Nerede ne kadar çalışacağı ve ne zaman tayininin çıkacağı belirtilmemiştir. Bir bölgede TSK da ki tüm personelin 2 veya 3 yılda tayini çıkarken, uzman çavuşlar uzun yıllar doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde, aynı yerde ve yoğun şekilde görev yapmaktadırlar. Burada uzman çavuşlarında bir insan olduğu ve onlarında eş ve çocuklarının olduğu unutulmamalıdır.

ÇÖZÜM :TSK da göreve yeni başlayan personelin, ilk tayin yerinde 5 yıl süre ile görevlendirilmesi, 5 yıldan sonra ise tayin atamalarının subay ve astsubayların tayinleri gibi düzenlenmesi, uzman çavuşların mağduriyetini gidereceği gibi görevlerindeki verimliliğinde artmasına sebep olacaktır.

GENEL OLARAK:

SORUN : Açık olarak görülüyor ki 1986 yılında yürürlüğe konulan 3269 sayılı Uzman Erbaş kanunu çağımızda yetersiz kalmış ve yapıcı, teşvik edici özelliğini yitirmiş ve hiç gelişmemiştir. Böylece gelişen çağa uyarlanmamış, Uzman Erbaşların ihtiyaçlarına çözüm olamamıştır. Ancak 1989 yılında yürürlüğe giren 3466 sayılı Uzman Jandarma Çavuş kanunun , 3269 sayılı Uzman Erbaş kanunun ile aynı statüyü taşıması ve daha geniş özlük haklarına sahip olması; Türk Silahlı Kuvvetleri kadrosuna yeni giren sözleşmeli Subay ve Astsubay’ların kendi emsallerinin kanunlarına tabi edilerek Uzman Jandarma Çavuşlarla Uzman Erbaşları aynı statüde olmalarına rağmen Uzman Jandarma Çavuşların Uzman Erbaşların üstü sayılması ve ayrı ayrı kanunlara tabi edilmeleri Uzman Erbaşlarca eşitsizlik olarak algılanmakta moral ve motivasyonlarını bozmakta olumsuz olarak etkilemektedir.

ÇÖZÜM : 3269 sayılı Uzman Erbaş kanunun ile 3466 sayılı Uzman Jandarma Çavuş kanunları birleştirilmeli tek kanun haline getirilerek “Uzman Çavuş” kanunun adını almalı. Uzman Erbaşların statüleri korunmalı bunlardan başarılarını sicil belgesi ile kanıtlamış ve istekli olanların ilk 2 yılı müteakibinde en eski olan uzman erbaşlardan başlayarak yaş haddi aranmadan nitelik ve tahsil durumu değerlendirilip kadrolu Uzman Çavuş olarak istihdam edilmelidir.

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanun İle 3466 Sayılı Uzman Jandarma Çavuş Kanunun Birleştirilmesi Hakkında:

3269 sayılı Uzman Erbaş kanunu ile 3466 sayılı Uzman Jandarma Çavuş kanunları arasında paralellik (statü birliği) görülmektedir. Şöyle ki 3269 sayılı Uzman Erbaş kanunun 6’ncı maddesi Uzman Erbaşlar onbaşı ve çavuş rütbesi taşıyan asker kişi sayılır demektedir, kanunun 7’nci maddesi ise Uzman Erbaşlar istihdam edildikleri kadro görevleri ile beraber T.S.K. İç Hizmet Kanununda erbaşlar için belirtilen görevleri yapar demektir. 3466 sayılı Uzman Jandarma Çavuş kanunun 8’nci maddesinin (a) fıkrası Uzman Jandarma Çavuşlar İç Hizmet Kanununda erbaşlar için görevleri yapar demekte, yine 3466 sayılı Uzman Jandarma Çavuş kanunun 9’ncu maddesinde ise Uzman Jandarma Çavuşların çavuş rütbesi taşıyan asker kişi olduklarını belirtmektedir. Diğer taraftan ise T.S.K.’lerinin hiyerarşik yapısını düzenleyen ve koruyan İç Hizmetler kanun 3’ncü maddesinde rütbeleri ifade ederken Uzman Erbaşlara Uzman Jandarma Çavuşlara ayrıca yer verilmeyip erbaşların rütbelerinde “Onbaşı-Çavuş” olarak gösterilmiştir. Yine İç Hizmetler kanunun 10’ncu maddesinin ilgili açıklamalar bölümünde Subay ve Astsubayların hangi rütbelerin üstü oldukları belirtilmiş ve Uzman Jandarma Çavuşlarla Uzman Erbaşlar arasında astlık üstlük ilişkisine yer verilmiştir. Bu nedenle Uzman Jandarma Çavuşların ancak nasıpları gereği Uzman Erbaşların üstü sayılabileceği kanaati taşımaktayız. Ayrıca T.S.K’ leri kadrolarına sözleşmeli Subay ve Astsubay olarak alınan personeller kendi emsallerinin kanunlarına tabi edilmiş ve yine 657 sayılı Devlet Memurları kanunu hem kadrolu hem de sözleşmeli devlet memurlarını kapsamı içine almıştır. Ancak 3466 sayılı kanuna tabi Uzman Jandarma Çavuşlarla 3269 sayılı Uzman Erbaş kanuna tabi olan personel aynı statüde iken ayrı ayrı kanunlara tabi tutulmaları Uzman Jandarma çavuşlarla Uzman Erbaşlar T.S.K. kadrolarında “Erbaş” kadrosunu oluştururken Uzman Jandarma Çavuşların Uzman Erbaşlara nazaran daha geniş özlük haklarına sahip olması, Uzman Erbaşlarca eşitsizlik olarak algılanmakta, moral ve motivasyonlarını bozmakta,verimlilikte kalite düşmekte, Uzman Erbaş kanun ve yönetmeliğinden kaynaklanan bir çok olumsuzluklar nedeniyle teknik ve kritik kadrolarda yetişmiş olan Uzman Erbaşların bu ulvi görevlerinden ayrılmalarına sebebiyet vermiş ve yetişmiş uzman personel kayıplarına neden olmuştur. Bu tür kayıpların önlenmesi ve Uzman Erbaşların sınıf ve branşlarında daha verimli hale gelmeleri için Uzman Erbaş kanunu ile Uzman Jandarma kanunları birleştirilmeli, Uzman Erbaşların sözleşmeli personel statüleri korunmalı bunlardan başarılarını sicil belgesiyle kanıtlamış ve istekli olanların beş (5)veya yedi (7) yılı müteakibinde yaş haddi aranmadan nitelik ve tahsil durumu değerlendirilip kadrolu personel olarak istihdam edilmeli hem böylece kadrolu Uzman Çavuş kaynağı sözleşmeli personellerden temin edilerek Jandarma Okullar Komutanlığında üç (3) veya altı (6) ay gibi süreyle kurslara tabi tutularak sivilden alınan Uzman Çavuş adaylarından devlete daha az maliyeti olacağı kanaatini taşımaktayız.
Bir çok sözleşmeli ve kadrolu, kamu çalışanlarının kanunlarında iyileştirilme yapılması geçici koy koruyucularının bile kanunların düzenlendiği ve emekli olmalarına olanak sağlarken,
Vatana ve Millet sevdası ile Askerliği bir meslek değil yaşam biçimi olarak gören TSK nın onurlu üniformasını gururla taşıyan ve geleceğin profesyonel askerleri olarak bakılan vatan ve millet için hiçbir fedakarlıktan kaçmayan uzman erbaşlara, aradan 21 yıl geçmesine rağmen kanunlarında olumlu bir değişiklik yapılmaması uzman erbaşları derinden yaralamakta ve mağdur olmalarına sebebiyet vermektedir. Yukarıdaki önerilerin dikkate alınarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının, uzman erbaşların mağduriyetlerini gidereceği gibi gelecek endişelerini de ortadan kaldıracaktır.

BU FERYATLARI DUYUN ARTIK!

UZMAN ERBAŞ KANUNUNDAKİ SORUNLAR
( Sözleşmeli uzman çavuş )
3269 sayılı uzman erbaş kanunu gerek geçmişte gerekse çağımızın şartlarına uymamaktadır. Uzman erbaş kanunu kapsamlı bir şekilde incelendiği zaman, sorun üç veya beş madde ile bitmemektedir. 3269 sayılı uzman erbaş kanunu topluca elden geçirilerek, düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü Vatan ve millet sevdasının, ölümüne fedakarlığın karşılığı kesinlikle bu kanun olamaz, olmamalı! Uzman erbaşlar yüreklerinde hissettikleri vatan ve millet sevgisi ile her türlü riski alarak vatan ve millet savunmasında yer almaktan onur ve gurur duymuş ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmamışlardır. Geçmişten günümüze özellikle ülkemizin başına bela olan terör örgütlerine karşı kahramanlıkları saymakla bitmeyen TSK nın her sınıfında görev yapan uzman erbaşlar terörle mücadelede en ön saflarda görev yapmış, şehit ve gaziler vermiştir. Söz konusu vatan ve millete hizmet etmek olunca kanun kitaba bakmaksızın ellerine geçen küçük broşürle, askerlik mesleğini tercih etmişlerdir.

İşte kısaca bu broşürde yazan bazı notlar

Gençler uzman erbaş olun
Geleceğinizi güvence altına almayı
Daha iyi bir yaşam sürdürmeyi
Liderlik yeteneklerinizi değerlendirmeyi
Sürekli genç ve dinamik kalmayı
Halka yakından hizmet etmeyi, onurlu bir mesleğe sahip olmayı
Ülkemizin esenliğinde pay sahibi olmayı istiyorsanız, sizi TSK’ ya davet ediyoruz.

Ve birçok kıyaslama astsubaylarla yapılmıştır. Fakat askerlik mesleğine başladıktan sonra 3269 sayılı uzman erbaş kanununun esnek ve belirsizliğinden ve inisiyatiflere bırakılmasından kaynaklanan birçok sorunla karşılaşan, yetişmiş uzman personelin bir kısmının ilişiği kesilmiş bir çoğu da geleceğe olan güvensizlikten ve bazı olumsuz uygulamalardan dolayı, bu onurlu mesleği bırakmak zorunda kalmıştır. Fakat uzman erbaşların büyük bir kısmı sabırla ve umutla görevlerine fedakârca devam etmekte ve yukarıda bahsedilen küçük broşürde yazılan onuru, daha iyi bir yaşamı ve yarınlara olan güvenceye kavuşmayı umut etmektedirler. Broşürün tam tersi 3269 sayılı kanun, sorunlarla ve eşitsizliklerle dolu bir kanun dizisinden ibarettir.

3269 sayılı uzman erbaş kanunu 1986 yılında yürürlüğe girmesine rağmen olumlu bir değişiklik yapılmamıştır.
1988 yılında yürürlüğe giren 3466 sayılı uzman jandarma kanunu ile aralarında bir fark yok iken ( görev, statü, ceza, astlık üslük, rütbe, astsubaylık sınıfına geçme, lojman, servis ) vb. gibi, aynı haklara sahip iken, değişik yıllarda uzman jandarma çavuşların kanunlarında iyileştirmeler yapılmış olup, günümüzün şartlarına uygun hale getirilmiştir. Bununla birlikte 2003 yılına kadar aralarında astlık üstlük ilişkisi bulunmazken uzman jandarma çavuşların uzman erbaşların ( uzman çavuş ) ların üstü olarak kabul edilmesi eşitlik ilkesine ve anayasaya uymamaktadır. jandarma genel komutanlığı Özellikle 1993 yılında terörle mücadelede özel harekat timlerinde görevlendirilmek üzere uzman erbaş istihdam etmiş ve ikilik başlamıştır. Uzman erbaşlara sözleşmeli olduğundan dolayı üvey evlat muamelesi yapılırken, uzman jandarma çavuşlar sahiplenilmiş ve bir ikilik yaratılmıştır 1993 – 1994 ve takip eden yıllarda kanunda yeri olmadığı halde (3466 s.k. uzman jandarma çavuşların), 3269 s.k. sözleşmeli uzman çavuşların) üstü olduğu savunulmuş dayanak olarak ise onlar okullu siz kurs gördünüz, şeklinde yorumlanmış, daha sonra takmış olduğumuz spoletler söktürülüp spoletsizler, spoletliler gibi yorumlarla fark yaratılmaya çalışılmış, fakat buda yeterli olmamış ilerleyen yıllarda uz. J. Çvş. ların rütbesi değiştirilmiş, tayin ataması düzeltilmiş, çalışabileceği diğer branşlar açılırken, uzman erbaşların sadece özel harekat birliklerinde çalışacağı yayınlanmış ve tayinleri 5 yıl gibi uzun bir süre olarak düzenlenmiş, ama buda kafi gelmemiş birde üstlük sıfatı eklenmiş, bununla da yetinilmemiş, birde uzman erbaşların isminin değiştirilmesi yani uzman kelimesinin kaldırılarak sözleşmeli erbaş olması şeklinde öneri olarak verilmiş ve birliklere tebliğ edilmiştir. Uzm. J. Çvş lar rahatlatılırken hak verirken uzm. Erb. sözleşmeli uzm. Çvş. lar haksızlığa, horlanmaya maruz kalmış, sanki işe yaramaz imajı verilmeye çalışılmıştır. Buda moral motivasyonu onur ve gururu rindice etmektedir. Bu taraflılık ne demokrasi anlayışına, ne Anayasa ve nede Eşitlik ilkesine uymamaktadır. İki uzman çavuşun arasında sadece birisi sözleşmeli diye ayrımcılık yapılmamalıdır. Oysaki 1990 lı yıllarda muvazzaf uzm. Çvş. ( uzn.j.çvş. ) luğa geçmek istiyorum diye dilekçe yazan sözleşmeli uzm. Çvş. lara siz zaten uzm. Çvş sınuz uzm. Çvş. - uzm. Çvş. tur şeklinde yanıt almıştır. Hakkaniyet ve yorumu sizlerindir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !